LOGO

秒懂楞嚴 1000 日 開悟原來很簡單

講師/ 圓道禪院住持 見輝法師

聽講學習單元

秒懂楞嚴1000日,每日100字,以最精簡的消文、對答,開啟妙湛的楞嚴共學。

直播
直播
聽講
聽講
自學
自學
講師
講師
特色
特色